מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון 21 אוקטובר 2020

 1. פנגיה די דבליו בע"מ ח.פ. 516140647 ("החברה") מספקת שירות בדיקות קורונה מבית הלקוח או מבית העסק כמפורט בתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו מהווים חלק בלתי נפרד מהם ("השירות").
 2. גלישה באתר החברה וכן הרשמה לשירות וקבלתו כרוכים במסירת מידע אישי לחברה וכן באיסוף מידע אישי על ידה לצורך ובמסגרת אספקת השירותים.
 3. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע האישי שהחברה אוספת, את השימושים שנעשים בו ואת זכויות נשואי המידע בקשר עימו.
 4. מדיניות פרטיות זו חלה על כל מידע אישי שמעובד על ידי החברה  בין שנמסר ובין שנאסף על ידה בכל אמצעי קשר או כלי טכנולוגי שהוא – כל תקשורת עם החברה בקשר עם שירות (בירורים בקשר עם השירות, הזמנת השירות וכיוצ"ב), בכתב, בעל פה ובכל אמצעי תקשור שהוא (טלפון, דואר אלקטרוני, אפליקציה, פקס, כלים שבאתר החברה וכיוצ"ב), כפופה למדיניות פרטיות זו.
 5. אינך חייב למסור לחברה פרטים אישיים, אולם ללא מסירתם יתכן שהחברה לא תוכל לספק לך שירותים, במלואם או בחלקם, או לספקם באיכות וביעילות נאותים.נא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.
 6. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 1. גלישה באתר החברה. גלישה באתר לכשעצמה (ללא פניה לחברה וללא שימוש בשירותים המסופקים דרכו) אינה כרוכה במסירת פרטים אישים, ולמעט מידע הנאסף טכנית בשרתי אתרים על גולשים באתר (כגון כתובת I.P, סוג דפדפן וכו') ושימוש בעוגיות (לצרכי טיוב, אנליטיקה, מסירת מידע מותאם וסיוע ברישום ובקבלת מידע בקשר עם השירות) כמפורט בהמשך, החברה אינה אוספת מידע אישי או עוקבת באופן מזוהה אחר הגלישה באתר.
 2. יצירת קשר עם החברה. פניה לחברה (באמצעות האתר או כל אמצעי קשר אחר) עשויה להיות כרוכה במסירת מידע אישי בהתאם לאופן ומהות הפניה (כך למשל בירורים בקשר עם השירות עשויים להצריך מסירת פרטים הנדרשים למענה לבירור. פניה מקוונת עשויה להצריך מסירת פרטי קשר על מנת שהחברה תוכל לחזור לפונה עם מענה).
 3. הזמנת שירות. הזמנת שירות כרוכה במסירת מידע אישי אודות המזמין (כולל: שם, מספר זהות, מען או כתובת אחת לביצוע הבדיקה, כתובת דואר אלקטרוני למשלוח תוצאות והודעות, מספר טלפון סלולרי ליצירת קשר ולמשלוח הודעות, אמצעי תשלום וכו') ואודות כל נבדק* נוסף עבורו מוזמן השירות על ידי המזמין.
  • באחריות המזמין לקבל מראש ובטרם הזמנת השירות הסכמת כל נבדק למסור פרטיו האישיים כאמור ובפניה לחברה להזמנת השירות המזמין מאשר כי הוא עשה כן.
  • תוצאות בדיקות וכל מידע רלוונטי אחר בקשר עם השירות, אודות נבדקים שהם בני זוג או בני משפחה קטינים של המזמין ישלמו למזמין. בכל מקרה אחר תוצאות בדיקות ישלחו לנבדקים, אלא אם התבקש מפורשות אחרת. למידע נוסף אודות משלוח תוצאות נ' ראו בהמשך.
 1. לצורך אספקת מידע בקשר עם השירות, סיוע במילוי טפסים ומעקב אחר הזמנת השירות החברה עשויה להשתמש בעוגיות.
 2. החברה עשויה להשתמש בעוגיות לצרכים טכניים (שיפור הגלישה, זיהוי המשתמש, התאמה למכשירי קצה, אבטחה וכו'). לצרכי איסוף מידע לשיפור ולטיוב השירות (כגון שימוש בשירותי 'גוגל אנליטיקס' או כל שירות דומה אחר) ולצרכי שיווק.
 3. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים שנוצרים במכשיר הקצה של המשתמש.
 4. חלק מהעוגיות בהן נעשה שימוש הן של צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים שונים והשימוש בהן הוא בהתאם למדיניות הפרטיות והתנאים של אותם צדדים שלישיים.
 5. עוגיות שאינן לצרכים טכניים ניתנות למחיקה ולחסימה באמצעות הדפדפן האישי של המשתמש. באמצעות לחצן ה'help' או באמצעות מערכת התמיכה של רוב הדפדפנים ניתן ללמוד כיצד.
 6. רוב קבצי העוגיות יכולים גם להיות מנוהלים באמצעות מערכת ההפעלה. ניתן לאתרם ולמחוק אותם באמצעות כלי החיפוש של רוב מערכות ההפעלה.
 7. מאחר שמערכות הפעלה ודפדפנים וכלים שנכללים בהם לניהול מידע אישי, מתפתחים באופן תמידי, ייתכן שיש או שתהיינה דרכים נוספות לניהול עוגיות, כך שמומלץ גם לבדוק בכל עת את הוראות העזרה של מערכת ההפעלה או הדפדפן שלך
 1. המידע האישי שנאסף על ידי החברה יוחזק ויעובד במאגרי המידע שלה.
 2. החברה מפקידה על ניהול ובקרה שוטפת על מאגרי המידע שלה כמתחייב לפי דין.
 3. החברה נוקטת אמצעים (פיזים, לוגיים ומנהליים) לאבטחת המידע כנדרש לפי דין.
 4. הואיל והשירות כולל העזרות בצדדים שלישיים כמפורט בתנאי השימוש, החברה מקפידה בהתקשרויותיה עם ספקיה על אבטחת מידע אישי וכן היא תכנה ומטייבת את השירות באופן שיפחית ככל הניתן ובאופן סביר סיכוני אבטחה למידע אישי.
 5. בסיום אספקת השירות החברה תמשיך להחזיק מידע אישי באופן מוגבל גישה ומאובטח אך ורק למטרות הקבועות במדיניות פרטיות זו לתקופה של עד עשרים וחמש שנים.
 6. משלוח תוצאות בדיקות. לאבטחת מידע אישי:
  • תוצאות בדיקות וכל מידע רלוונטי אחר בקשר עם השירות, אודות נבדקים שהם בני זוג או בני משפחה קטינים של המזמין ישלמו למזמין. בכל מקרה אחר תוצאות בדיקות ישלחו לנבדקים, אלא אם התבקש מפורשות אחרת.
  • הואיל ופעמים השירות רלוונטי לנסיעה לחו"ל ולרוב יש דחיפות בקבלת התוצאות במקרה של הזמנת השירות עבור מספר בני משפחה – יוכל כל בן זוג לפנות לחברה ולבקש לעיין בתוצאות בדיקות בן זוגו או ילדיו, אלא אם המזמין ביקש מפורשות אחרת במעמד ההזמנה.
  • למניעת חשיפת מידע אישי ואלא אם הוסכם מפורשות אחרת תוצאות הבדיקות נשלחות בקובץ מוגן סיסמא בדואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה עבור כל נבדק (למעט במקרה של בני משפחה כאמור) כשהסיסמא נשלחת בנפרד (וככל הניתן באמצעי קשר אחר). נבדק רשאי על אחריותו לבקש מהחברה לשלוח תוצאות בדיקות בקובץ שאינו מוגן בסיסמא.
  • למניעת חשיפה לא מורשית של מידע אישי יש לשמור על הסיסמא באופן מוגן ולהימנע ממסירתה לאחרים.
  • למניעת חשיפה לא מורשית של מידע אישי מחוץ למסגרת השירות (לאחר קבלת התוצאות) מומלץ לשמור על תוצאות הבדיקות באופן מוגן ולהשתמש בהן אך ורק לצרכים הנחוצים לנבדק.

7. החברה כאמור נוקטת אמצעי לאבטחת מידע אישי. עם זאת בשל אופיו של השירות ובכלל זאת ההסתמכות על ספקים שונים ושימוש באמצעי קשר מרוחק שכרוך בסיכונים אינהרנטיים הטבועים בהם, היכולת למנוע לחלוטין חשיפה לא מורשית של מידע אישי, שיבושים או תקלות היא מוגבלת. בידי המזמין וכל נבדק היכולת להקטין משמעותית את הסיכונים הכרוכים בשירות ומניעת חשיפה אסורה של מידע אישי באמצעות הזמנת השירות בהתאם לברירות המחדל שלו (קרי – קבלת תוצאות בקובץ מוגן סיסמא לתיבת דואר אישית של הנבדק). כמו כן, כמפורט לעיל בידי הנבדק גם היכולת למנוע חשיפה לא מורשית של מידע אישי גם מחוץ למסגרת השירות (לאחר קבלת תוצאות בדיקות). משכך, בכפוף לכך שהחברה תקיים הוראות מדיניות פרטיות זו ובכלל זאת תנקוט באמצעים כמפורט בה, החברה אינה והיא לא תהיה אחראית בחוזים, בנזיקין או בכל עילה אחרת לאירועי אבטחת מידע ככל שיתרחשו ולכל הוצאה, אי נוחות או נזק (ובכלל זאת נזק ישיר, עקיף או מיוחד) שיגרמו כתוצאה מהם ככל שיגרמו. ככל שתבוא קביעה שיפוטית, במקרה או בעניין מסוים או בכלל לפיה הגבלת האחריות האמורה לא תחול תוגבל אחריותה של החברה לנזק ישיר בלבד ובסך שלא יעלה על מחצית התמורה ששולמה לחברה עבור השירות.

החברה משתמשת במידע האישי שנאסף אצלה למטרות הבאות:

 1. מענה לפניות בקשר עם השירות.
 2. אספקת השירות.
 3. מסירת מידע (לרבות מידע שיווקי ולרבות פניות בדיוור ישיר) אודות השירות או שירותים דומים או משלימים וסיוע במידע וברישום לשירות.
 4. בקרה, שיפור וטיוב השירות ואמצעי אספקתו.
 5. ציות להוראות החוק, התקנות והרגולציה.
 6. הפקת תובנות וביצוע ניתוחים סטטיסטיים.
 7. ניהול הליכים משפטיים ובירור עניינים, טענות ודרישות שעלולות להביא להליכים משפטיים.
 8. מניעת הונאות, מניעת נזק לגוף או לרכוש.
 9. אבטחה, מניעה בירור והתמודדות עם אירועי אבטחה ואירועי סייבר.

החברה אינה מוכרת או משכירה מידע אישי לצדדים שלישיים.
החברה לא תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ללא הסכמת נושאי המידע, למעט:

 1. לצורך ובמסגרת אספקת השירותים;
 2. מסירת תוצאות בדיקות של בני משפחה למזמין השירות. מסירת תוצאות בדיקות של נבדק למזמין שאינו בן משפחה אם המזמין ביקש זאת מפורשות.
 3. במקרים כמפורט להלן:
  • קיום הוראת דין ורגולציה.
  • קיום צו שיפוטי, הנחיה או הוראה של רשות מוסמכת. המעבדה באמצעותה נערכות הבדיקות במסגרת השירות מחויבת בהתאם לתנאי רישיונה למסור תוצאות בדיקות למשרד הבריאות. משרד הבריאות רשאי (ולמיטב ידעת החברה הוא עושה וימשיך לעשות כן) למסור תוצאת בדיקות לקופות החולים.
  • במסגרת ארגון מחדש, מכירת מניות או פעילות השקעה בחברה ובסמוך לקראת התקשרות לכל אחד מהצרכים האמורים.
  • לצורך הליכים משפטיים או מנהליים.
  • ככל שלדעת החברה מסירה עשויה לסייע למניעת נזק לך או לאחרים. 
  • לחברות אם, חברות בנות או חברות קשורות לחברה בכפוף לכך שהעברת המידע תעשה תחת התחייבות לשמירה על סודיות של מקבל המידע שלא להשתמש בו ללא הסכמתך למטרות שונות מאלו להן הוא נמסר או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

בנוסף למשלוח תוצאות בדיקות כמפורט לעיל, כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או באמצעות בא כוחו (שהורשה בכתב) או אפוטרופסו*, במידע אישי אודותיו המוחזק בידי החברה:

 1. לבקשתך בכתב, החברה תאפשר לך לעיין במידע אישי אודותיך המוחזק על ידה, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
 2. הסדרי העיון יקבעו מעת לעת על ידי החברה, תוך שככל וניתן העיון יתאפשר במשלוח מידע אלקטרוני או באמצעות קשר מרוחק.
 3. הנך זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והחברה תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
 4. ככל שבקשה לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תהא רשאי לערער על כך לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) (תשמ"א-1981))
 5. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות אל: sales@lab2door.co.il
 6. החברה תשיב על בקשה למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

*הואיל ופעמים השירות רלוונטי לנסיעה לחו"ל ולרוב יש דחיפות בקבלת התוצאות במקרה של הזמנת השירות עבור מספר בני משפחה – יוכל כל בן זוג לפנות לחברה ולבקש לעיין בתוצאות בדיקות בן זוגו או ילדיו, אלא אם המזמין ביקש מפורשות אחרת במעמד ההזמנה.

ככל שהחברה תפנה לנבדקיה בדיוור ישיר (דיוור לפי פילוח) תהא רשאי לבקש ממנה שלא לעשות כן (מובהר שהאמור אינו חל על פניות שמופצות לכלל לקוחות החברה או לפניות והודעות שירות).

החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה לצורך משלוח דבר פרסומת בדואר אלקטרוני או במסרון, אודות השירות ושירותים דומים או משלימים, בכפוף לזכות כל נמען להודיע לחברה בכל עת על סירוב לקבל דבר פרסומת כאמור.

ניתן למסור הודעות סירוב בכל אחד מהאופנים הבאים (בנוסף לכל דרך המפורטת בהודעה הכוללת דבר פרסומת):

 • בדואר אלקטרוני לכתובת: sales@lab2door.co.il
 • בדואר: לכתובת: 1 ספיר, הרצליה 46852

שירותי החברה עשויים ולהתעדכן מעת לעת, כמו גם האמצעים הטכנולוגיים והארגוניים המשמשים לאספקתם. בנוסף, דיני הבריאות (לרבות הנחיות והוראות משרד הבריאות) ודיני הגנת הפרטיות במידע עשויים להתעדכן מעת לעת, משכך, החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת מדיניות פרטיות זו. עדכון המדינות יעשה בהודעה מוקדמת בת 14 יום, אלא אם העדכון הוא לטובתך או שהוא נדרש מכח שינוי בדין או ברגולציה שאז יחול השינוי לפי המוקדם מבין: שבעה ימים מכניסת השינוי בדין או ברגולציה לתוקף.

שלום!

אנא השאירו פרטים פרטים אישיים, וניצור עמכם קשר בהקדם.
דילוג לתוכן