תנאי השימוש בשירות

חברת פנגיה די דבליו בע"מ ח.פ. 516140647 ("החברה") מבקשת להגדיר ללקוחות שירות labtodoor- השירות הייחודי לעריכת בדיקות קורונה מבית הלקוח או מבית העסק, את התנאים שיחולו בכל הנוגע להזמנת ואספקת השירות.

גלישה באתר והזמנת שירות כמפורט להלן כפופים לתנאי שימוש אלו לרבות מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מהם ("תנאי השימוש") נא קרא אותם היטב בטרם תלוש באתר או תזמין השירות. הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.

בגלישה באתר או בחתימתך על גבי טופס הצעת המחיר ו/או בהזמנת השירות באתר labtodoor ("האתר" או "אתר השירות") ו/או בהזמנת השירות באמצעות המוקד הטלפוני של החברה ("מוקד השירות") הנך מאשר הסכמתך לתנאי השימוש.

 1. החברה מספקת שירות עריכת בדיקות לגילוי נגיף covid 19 (להלן גם: "קורונה") כאשר הבדיקות נערכות בבית הלקוח ו/או בבית העסק, לפי העניין (להלן: "הלקוח") במועד המתאים ללקוח ונבחר על ידו. הבדיקות נערכות באמצעות דוגמים המוסמכים לכך תוך שימוש בערכות הדגימה ובאמצעי המיגון המתקדמים ביותר והמורשים על ידי משרד הבריאות. החברה עובדת עם מעבדה מוסמכת המורשית על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות קורונה- Ilex ועם ארגון איחוד הצלה.
 2. הלקוח יבחר באתר ו/או באמצעות מוקד השירות ו/או באמצעות אנשי הקשר של החברה את חלון הזמנים המבוקש על ידו לביצוע הדגימה לפי חלונות הזמן הפנויים שיוצגו לו באתר ו/או יוצעו לו על ידי החברה ("חלון הזמנים"). הלקוח יכול לשנות את חלון הזמנים באמצעות מוקד השירות ובלבד ששינוי חלון הזמנים יבוצע על ידו לא יאוחר מ 14 ימים ממועד הזמנת השירות ולפחות שני ימי עבודה, מראש, לפני חלון הזמנים.
 3. הליך הזמנת השירות באתר ייחשב כמושלם רק לאחר קבלת הודעה באתר עם מספר ואישור הזמנה ואישור על קליטת התשלום ו/או עם קבלת קבלה על התשלום ואישור הזמנה ממוקד השירות. חלון הזמנים ישוריין ללקוח רק לאחר השלמת הליך הזמנת השירות כאמור בסעיף זה. אם במהלך הזמנת השירות באתר מתקבלת הודעת שגיאה או הודעה בדבר אי יכולת להשלים את התהליך ו/או לא מתקבלת הודעת האישור בהתאם לאמור בסעיף זה- על הלקוח לדאוג לביצוע חוזר של השירות או לפנות למוקד השירות.
 4. מובהר למען הסר כל ספק כי הזמנה של השירות צריכה להתקבל ולהיקלט בחברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לזימון חלון הזמנים והשירות המבוקש. אם בעת הזמנת השירות הלקוח מסר פרטים שגויים ו/או חלקיים, עלול הדבר לפגוע ביכולת לבצע את זימון השירות המבוקש. במקרה בו החברה או מי מטעמה יגיעו לכתובת לפי פרטים שגויים שמסר הלקוח, החברה תהיה רשאית שלא להחזיר את התשלום בגין הבדיקה שלא בוצעה ולחייב את הלקוח בתשלום נוסף בגין הצורך לתאם ולהגיע מחדש לביצוע הבדיקה.
 5. באחריות הלקוח להיות בבית ו/או בבית העסק, בכתובת שנמסרה על ידו בעת הזמנת השירות ("כתובת הלקוח") במשך כל חלון הזמנים. במקרה שהלקוח הזמין את השירות עבור בני משפחה נוספים ו/או עבור קבוצת עובדים (במסלול העסקי), באחריות הלקוח לוודא נוכחות של כל הנבדקים בכתובת הלקוח בזמן חלון הזמנים. במקרה שבו לא בוצעה בדיקה שהוזמנה בשל היעדרות של הלקוח ו/או נבדק מטעמו בכתובת הלקוח במשך חלון הזמנים, לא יוחזר התשלום בגין הבדיקה שלא בוצעה.
 6. לוח זמנים: החברה מציעה שירות של בדיקה רגילה ושירות של בדיקה מהירה. קבלת התוצאות: בבדיקה רגילה: בתוך 20 שעות ממועד ביצוע הדגימה; בבדיקה מהירה: בתוך 9 שעות ממועד ביצוע הדגימה.
 7. מסירת תוצאות: התוצאות יימסרו ללקוח באמצעות כתובת דוא"ל שימסור הלקוח בעת ההזמנה של השירות, באמצעות מסמך מוגן סיסמה לשמירה מרבית על פרטיות הלקוח ו/או בכל דרך מאובטחת אחרת שתאשר החברה ותימסר ללקוח בעת ביצוע ההזמנה .
 8. כאשר ההזמנה כוללת נבדקים נוספים או אחרים מהלקוח:
  • הזמנה על ידי הורה עבור בן/בת זוגו וילדיו: בהזמנת השירות מאשר הלקוח (ההורה המזמין) כי הוא רשאי לעשות את ההזמנה גם עבור בני המשפחה הנבדקים הנוספים ולקבל את התוצאה עבורם וכי כל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה יחולו ויחייבו גם ביחס לבני המשפחה הנוספים, בהתאם לעניין, והוא הביאם לידיעת בני המשפחה.
  • הזמנה במסלול העסקי: בהזמנת השירות מאשר ומצהיר הלקוח שהוא מוסמך לפעול בשם הפרטים הנבדקים הכלולים בהזמנה וכי הוא הביא לידיעתם וקיבל את הסכמתם של כל מי שהוא פועל בשמם את תנאי ההזמנה ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות טרם ביצוע ההזמנה עבורם.

 1. מחיר השירות מפורסם באתר ו/או נמסר על ידי נציג החברה או במוקד השירות. התמורה תיגבה בעת ביצוע ההזמנה באתר ו/או באמצעות מוקד השירות ו/או בתנאי תשלום אחרים שיקבעו עם לקוח המסלול העסקי בהזמנת שירות מאושרת.
 2. מובהר כי ככל שההזמנה הינה עבור מספר נבדקים באותה כתובת לקוח, המחיר המופחת עבור כל נבדק שני ואילך (ובמסלול העסקי- המחיר המופחת שנקבע לכל בדיקה בהתאם לגודל הקבוצה) יחול אך ורק לגבי נבדקים שהשירות עבורם תואם עם החברה מראש ואשר יהיו נוכחים בכתובת הלקוח בעת חלון הזמנים.
 3. ניתן לבטל שירות שהוזמן בתוך עד 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה אך לא מאוחר משני ימי עבודה לפני המועד בו אמור השירות להינתן (חלון הזמנים). הביטול ייעשה באותו האופן בו בוצעה ההזמנה, קרי דרך האתר או דרך מוקד השירות (*2672) , לפי העניין או בהודעת דוא"ל למוקד: (sales@lab2door.co.il). ביטול בתנאי כאמור יזכה את הלקוח בהשבת התשלום ששולם על ידו בגין ההזמנה בניכוי עמלת ביטול על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981. כמו כן, במידה שהחברה נאלצה לשנות את לוח הזמנים לביצוע השירות והלקוח לא הסכים למועד חלון זמנים חלופי שהוצע לו על ידי החברה, יהיה זכאי הלקוח להחזר התשלום.
 4. ביצוע הזמנת שירות על ידי משתמש/ת מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש/ת כאמור.
 1. מובהר כי החברה עובדת עם ארגון איחוד הצלה ללקיחת הדגימות ושינוע הדגימות למעבדה והיא עושה כל שלאל ידה על מנת להבטיח את הגעת הדוגמים בחלון הזמנים ואת הגעת הדגימות למעבדה בהקדם הנדרש על מנת לענות על לוח הזמנים לקבלת תוצאות הבדיקה. עם זאת, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה איננה יכולה להיות אחראית ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל אי עמידה בלוחות הזמנים, לרבות אובדן של הדגימות, שמקורה במקרים של כח עליון ו/או בשל נסיבות לא צפויות ובכללן תאונות דרכים (חו"ח) מחסומים בכבישים וכיו"ב ו/או במקרים בהם קבלן המשנה של החברה לא עמד בהתחייבויות החלות עליו בנושא השינוע ולוח הזמנים מסיבות אחרות הנעוצות בו.
 2. מובהר כי החברה עובדת עם מעבדה מורשה על ידי משרד הבריאות לצורך ביצוע הבדיקות. החברה עושה כל שלאל ידה על מנת להבטיח כי המעבדה תבצע את הבדיקות בזמנים שנקבעו איתה מראש המתחייבים כדי לענות על מועד קבלת תוצאות הבדיקה על ידי הלקוח. עם זאת, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה איננה יכולה להיות אחראית ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל אי עמידה בלוחות הזמנים שמקורה במקרים של כח עליון ו/או בשל נסיבות לא צפויות ובכללן תקלות במכשור במעבדה ו/או בתשתיות של המעבדה וכיו"ב ו/או במקרים בהם המעבדה לא עמדה בהתחייבויות החלות עליה בנושא לוח הזמנים מסיבות אחרות הנעוצות בה.
 3. החברה עובדת עם מעבדה מוסמכת ומורשית על ידי משרד הבריאות ובאמצעות דוגמים מוסמכים לכך תוך שימוש בערכות דגימה בסטנדרט גבוה ומאושר על ידי משרד הבריאות. עם זאת, תיתכנה, במקרים חריגים בלבד, סטיות בתוצאות הבדיקה :נבדק בריא עלול להימצא חולה ונבדק חולה עלול להימצא שלילי, כגון אם ארע זיהום של הדגימה או תקלה חריגה בעת הדגימה או השינוע. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק, הפסד או פגיעה במידה שייגרם לו בשל תוצאה שגויה כאמור. 
 1. הלקוח יודע ומאשר לחברה ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו שיימסרו על ידו בעת הזמנת השירות (באמצעות האתר, מוקד השירות ו/או בדרך אחרת) על מנת ליצור איתו קשר טלפוני ו/או בדוא"ל ו/או בהודעות טקסט ו/או באמצעות צ'אט באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו, זאת לצורך תיאומים הכרוכים בשירות, עדכונים ביחס לשירות, השלמת פרטים שלא נקלטו ו/או לא נמסרו בצורה נכונה וכן תמיכה במקרה שתהליך ההזמנה לא הושלם. כמו כן החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עם הלקוח על מנת לשלוח ללקוח מידע בכל הנוגע לפעילויות החברה בתחום השירותים, לרבות מידע שיווקי על שירותים נלווים ו/או שירותים משלימים, הטבות ומבצעים שמוצעים על ידי החברה ללקוחותיה וכיו"ב. החברה לא תעביר את פרטי ההתקשרות לצדדים שלישיים שאינם קשורים לשירותים ו/או לחברה.
 2. מובהר כי דיוור פרסומי בנוגע לשירותי החברה כאמור לעיל, ייעשה בכפוף להוראות כל דין החל בעניין ובכלל זה הוראות סע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ובכלל כך- יאפשר ללקוח לבצע פעולת הסרה מרשימת הדיוור של החברה.
 3. מדיניות הגנת הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, מפורסמת באתר השירות: www.lab2door.co.il .

לקוח המבקש לעשות שימוש בשירות לקראת נסיעה לחו"ל- החברה מאשרת כי התוצאות הנמסרות על ידה הן של מעבדה מורשית ע"י משרד הבריאות וכי התוצאות יהיו באנגלית בפורמט המקובל כיום לבדיקת קורונה בנמל התעופה בישראל. עם זאת, דרישות הרשויות בעניין זה נתונות לשינויים, בפרט עם פתיחת השמיים בצורה רחבה לטיסות יוצאות ונכנסות. לפיכך,  אין באמור כדי להחליף בדיקה עצמאית מול חברות התעופה/הפלגה ו/או מול סוכני הנסיעות ו/או מול כל גורם אחר רלבנטי, באשר לתנאים והאישורים הנדרשים להצגה על ידי המשתמש כתנאי להזמנת הנסיעה ו/או לטיסה ו/או להפלגה ו/או לכניסה למדינת היעד ו/או לעצירת ביניים ו/או לכניסה לישראל וכיו"ב.

בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה כלפי נזק שהלקוח יטען כי נגרם לו בגין השימוש בשירות או בקשר אליו לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי, מיוחד או עקיף, לרבות הפסד הכנסה, הפסד נסיעה וכיו"ב אשר יגרמו מכל סיבה שהיא.

תקנון שימוש באתר

 1. במסגרת הביקור באתר, הלקוח ו/או המשתמש באתר (שיכונה להלן "המשתמש") ייחשף למידע, שירותים ותכנים שונים הניתנים ע"י החברה. מקורו של מידע זה יכול שיהיה מהחברה או מצד שלישי ובכלל זה מקבלני המשנה של החברה, ממשרד הבריאות וכיו"ב. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצד שלישי, החברה איננה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור ולפיכך לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה בגין נזק כלשהו הנובע מהסתמכות על ו/או שימוש במידע הקיים באתר ואשר מקורו בצד שלישי. יובהר בזאת כי המשתמש פוטר בזאת את החברה וכל מי הפועל מטעמה מכל אחריות כאמור לעיל.
 2. המידע המוצג באתר הינו לצורך אינפורמטיבי, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, המלצה על דרך טיפול או פעולה, או תחליף להתייעצות עם הגורמים המוסמכים. בכל הנוגע למשתמשים המבקשים לעשות שימוש בשירות לקראת נסיעה לחו"ל- אין באמור באתר כדי להחליף בדיקה עצמאית מול חברות התעופה/הפלגה ו/או מול סוכני הנסיעות ו/או מול כל גורם אחר רלבנטי, באשר לתנאים והאישורים הנדרשים להצגה על ידי המשתמש כתנאי להזמנת הנסיעה ו/או לטיסה ו/או להפלגה ו/או לכניסה למדינת היעד ו/או לעצירת ביניים ו/או לכניסה לישראל וכיו"ב. המשתמש פוטר את החברה באופן בלתי חוזר מכל נזק, הפסד, אובדן וכיו"ב שיגרמו לו, אם יגרמו, כתוצאה מאי עמידתו בתנאים ובאישורים האמורים בס"ק זה.
 3. החברה לא תהיה אחראית אם המשתמש לא יוכל לעשות שימוש באתר לרבות במקרה בו לא יוכל להשלים תהליך ביצוע הזמנה באתר כתוצאה מכשל ברשת האינטרנט, בסליקה של התשלום, בתקלה בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מסיבות אחרות כלשהן.  החברה איננה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת.
 1. במסגרת הביקור באתר, המשתמש עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם יוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים המשתמש עשוי להתבקש להירשם לאתרים אלה וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לחברה אין כל אחריות כלפי המשתמש בכל הנוגע להסתמכותו ו/או לשימושו באתרים המקושרים.
 2. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שיופיעו באתר יהיו תקינים.
 1.   המשתמש מודע לכך כי על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אחד מהוריו של קטין מהווה אפוטרופוס חוקי על ילדיו ורשאי לקבל את מלוא המידע הרפואי אודותיו, לרבות תוצאות בדיקות אלא אם ניתן צו שיפוטי השולל את אפוטרופסותו.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו לשם מטרת הצגתו באתר ובכלל זה כל שימוש אשר איננו בהתאם לכל דין ו/או אינו הולם או מוסרי ו/או הינו שימוש מסחרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש. המשתמש מצהיר ומתחייב להימנע מכל פגיעה או גרימת נזק לחברה באמצעות השימוש באתר.
 3. המשתמש לא יעשה שימוש באתר באופן הפוגע ו/או משבש ו/או עלול לפגוע ו/או לשבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או תקשורת ו/או בקוד המקור של האתר;
 4. המשתמש מתחייב שלא ינטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב.
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה אשר לשיקול דעתה של החברה תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על האתר או תשתית האתר. המשתמש מתחייב שלא לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך או להנדס לאחור (Reverse Engineering) כל תוכנה בשימוש על ידי החברה בקשר עם האתר.
 6. החברה תהא רשאית, בכפוף לכל דין, להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. בכפוף לכל דין, החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות, בנסיבות שיצריכו זאת על פי שיקול דעתה.
 7. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות להפרה של תנאי השימוש ולשפות את החברה  בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה, אם יגרמו בשל שהמשתמש הפר את תנאי השימוש.

החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו ו/או פעילותו באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתר על ידי התחקות אחר פעילות המשתמש באתר לרבות באמצעות COOKIES:

 1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהחברה ו/או צד שלישי מציע ו/או יציע באתר למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר שירותים ותכנים שונים הקשורים בשירותים בגינם המשתמש עושה שימוש באתר, המוצעים על ידי החברה.
 3. על מנת להשלים פרטים שלא נקלטו ו/או לא נמסרו בצורה נכונה וכן תמיכה במקרה שתהליך ההזמנה לא הושלם.
 4. החברה תהיה רשאית להביא מידע כאמור בס"ק ‎8.1.2 ו ‎8.1.3 לידיעתו של המשתמש באחת או יותר מהדרכים הבאות : 1) לכתובת פיסית או דוא"ל שמסר המשתמש 3) לטלפון הסלולארי שנמסר על ידו (בשיחה או בהודעות) 4) לתיבת הדואר הקולי של הטלפון הסלולארי שנמסר על ידו.

לצורך שיפור השירות החברה תהיה רשאית לנתח את המידע הקשור למשתמש ובלבד שהדבר יהיה על בסיס אנונימי (שמית או זיהוי אישי אחר) לצורך תחזוקת האתר מעקב אחר פעילות המשתמשים באתר, והכל בכפוף לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין.מובהר כי דיור פרסומי למשתמש בנוגע לשירותי החברה כאמור לעיל, ייעשה בכפוף להוראות כל דין החל בעניין ובכלל זה הוראות סע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ובכלל כך- יאפשר למשתמש לבצע פעולת הסרה מרשימת הדיוור של החברה.

החברה הינה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני או מורשית מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני, במידע ובתכנים המוצגים באתר, ובכלל זאת בעיצוב האתר, בלוגו החברה ובסימני המסחר של השירות, אך להוציא סימני מסחר וזכויות יוצרים השייכים לקבלני המשנה של החברה המוצגים באתר. המשתמש מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם, צילום, לוגו, גרפיקה, סימן מסחר וכיו"ב הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת החברה ו/או צדדים שלישיים רלוונטיים, לפי העניין, בכתב ומראש.

 1. החברה רשאית לשנות את מבנה האתר, לרבות את תנאי וסוג השירות המוצע על ידה באתר, מעת לעת, ללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה של החברה. שינוי כאמור ייכנס לתוקף החל ממועד פרסומו באתר. אין באמור כדי לאפשר לחברה לשנות תנאים של שירות אשר כבר הוזמן ואשר ההזמנה שלו אושרה על ידי החברה בהתאם לתנאים כאמור לעיל.
 2. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם שימוש ו/או הזמנה זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם שימש ו/או הזמנה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 3. שימוש באתר באמצעות אפליקציה המותאמת למכשירים ניידים, ככל שיתאפשר, עשוי להיות כרוך בחיובים מהספק הסלולרי. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי היישומים הניידים יהיו תואמים למכשיר הנייד של המשתמש.
 4. פרסומות: החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים שיפורסמו באתר ו/או שידוורו או יפורסמו ללקוחות החברה או למשתמשי האתר בהתאם לאמור בס"ק ‎1 לעיל ובכלל זה, לא תהיה אחראית לעצם מתן ההטבה, המבצע, המוצר או השירות הכלולים בדבר הפרסום. כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור- עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו הוא ולפיכך, יהא מנוע מכל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה עקב רכישות אצל ספקים צדדים שלישיים כאמור.

 

שלום!

אנא השאירו פרטים פרטים אישיים, וניצור עמכם קשר בהקדם.
דילוג לתוכן